819

 

Pro SVS ČR                                                                  V Praze dne 9. ledna 2010

 

 

ČEŠTÍ VETERINÁRNÍ ODBORNÍCI V CELOSVĚTOVÝCH ORGANIZACÍCH

 

Vysoká úroven českého veterinárního pregraduálního a postgraduálního školství vytvořily základ, ze kterého vyrostla řada mezinárodně uznávaných odborníků. Někteří z nich obstáli i v globálních konkurzech vyžadujících vysokou odbornost a jazykové znalosti. Jiní byli zvoleni do vedoucích funkcí mezinárodních organizací. Významnou roli přitom hrálo renomé české veterinární služby, která dosahovala vynikajících výsledků v ozdravovacích akcích.

 

Československo bylo zakládajícím členem Mezinárodního úřadu pro nákazy (OIE) v Paříži zabývající se problematikou nakažlivých nemocí zvířat. Naše členství bylo podepsáno v Paříži dne 25. ledna 1924 ve jménu naší vlády velvyslancem Dr Štefanem Osuckým. Ve funkci oficielních delegátů reprezentujících Československo u této celosvětové organizace se vystřídali: Dr Jan Hamr, Dr František Voráček, Dr Jeroným Růžička, Dr Jan Černovský, Dr Karel Hruška, Dr Antonín Hrstka, Prof. Dr Ladislav Polák, Dr Miroslav Čapka, Dr Ing. Josef Křeček,  Dr František Fejfar, Dr Leoš Čeleda, Dr Josef Holejšovský, Dr Josef Vitásek a Dr Milan Malena.

 

Do čela Evropské komise OIE byl zvolen v r. 1974 ústřední ředitel Státní veterinární služby České republiky prof. MVDr Ladislav Polák, CSc., který tuto funkci zastával déle než dekádu. Z jeho iniciativy byla Praha vybrána poprvé za místo porady ředitelů státních veterinárních služeb všech evropských států v září 1971. Po druhé se tato porada konala v září 1998 za řízení tehdejší ústředního ředitele Státní veterinární správy České republiky MVDr Antonína Kozáka.

 

Ve Světové zdravotnické organizaci (WHO) působil Prof. MVDr Zdeněk Matyáš, CSc. z Univerzity veterinárního lékařství v Brně, který vyhrál světový konkurz na místo odborníka pro hygienu potravin v ústředí v Ženevě. Později dosáhl vedoucí pozici v jednotce „Veterinary Public Health“ zabývající se zejména otázkami nemocí přenosnými ze zvířat na lidi. Zvláště cenné byly metodiky pro praktická opatření proti zoonozám. Pro tento účel organizoval řadu jednání mezinárodních komisí špičkových odborníků z různých oborů a části světa. Projevoval se jako velmi iniciativní mezinárodně uznávaný odborník. V této organizaci působil také Dr Jan Kolář jako expert WHO pro řešení problému brucelozy v Mongolsku.

 

V r. 1978 prof. MVDr Václav Kouba, DrSc. ze Státní veterinární správy vyhrál celosvětový konkurz na místo veterinárního experta pro výzkum a školství (Animal Health Officer – Research/Education) v oddělení veterinární služby (Animal Health Service) v ústředí Organizace Spojených Národů pro výživu a zemědělství (FAO) se sídlem v Římě. Později převzal ještě odpovědnost za mezinárodní informační systém o nákazách zvířat (Animal Health Officer – Veterinary Intelligence) včetně funkce šéfredaktora tříjazyčné světové ročenky FAO/WHO/OIE Animal Health Yearbook. Jmenovaný uspěl také ve světovém konkurzu na místo „staršího“ veterinárního odborníka (Senior Animal Health Officer). Po návratu do republiky se opět zúčastnil úspěšně světového konkurzu, tentokráte do nejvyšší  veterinární funkce OSN na úrovni ředitele její veterinární služby (Chief, Animal Health Service), kterou zastával od r. 1987 až do r. 1991. V této funkci byl odpovědný za globální program eradikace moru skotu ve světě, za řadu regionálních (kontinentálních) ozdravovacích programů a za množství programů pomáhajících jednotlivým rozvojovým zemím v budování veterinární služby (včetně školství), diagnostických ústavů, podniků vyrábějících vakcíny a zejména v  ozdravovacích akcích od nebezpečných nákaz, jako je např. slintavka (podléhal mu i sekretariát Evropské komise pro boj s  touto nákazou – předsedou této komise byl několik let MVDr Leoš Čeleda, CSc ze Státní veterinární správy České republiky). Za tím účelem byly z jeho iniciativy a pod jeho vedením svolávány komise špičkových mezinárodních expertů, publikovány metodické dokumenty pro řešení specifických problémů, zejména v rozvojových zemích, byla vybudována celosvětová sít referenčních veterinárních laboratoří a spolupracujících institucí atd.

 

Jako experti FAO pracovali naši veterinární lékaři v různých zemích  světa. Jako příklady lze uvést: Prof. MVDr Oto Dobšinský, DrSc jako vedoucí veterinárních programů v Somálsku, Vietnamu a Mozambiku; MVDr Jan Petržík jako vedoucí veterinárního programu ve Fidži a jako konzultant v Nepálu;  MVDr Václav Rozkošný, CSc. jako virolog v Libyi a Somálsku;  Prof. MVDr František Vohradský, DrSc. jako profesor na veterinární fakultě v Afganistanu; v programu FAO v Somálsku pracovali také MVDr Vladimír Rothbauer, MVDr Oldřich Sedláček a MVDr Pavel Giacintov; MVDr  Pavel Kočandrle pracoval v programech FAO v  Laosu a Burundi; jako konzultanti FAO pracovali MVDr  Jan Kolář, CSc v Egyptě a MVDr  Jan Stříž v Sýrii.

 

 

 

 

 

Prof. MVDr Václav Kouba, DrSc.