805

                                                                                       12 února 2010

V. Kouba

 

ČESKOSLOVENSKÉ VETERINÁRNÍ EXPEDICE PROTI BRUCELOZE, TUBERKULOZE A VOZHŘIVCE V MONGOLSKU

 

Úvod

 

Vedoucí československé veterinární protislintavkové expedice v Mongolsku byl požádán dne 30. května 1964 ministrem zemědělství panem Dr. Badamynem Baldžinjamem připravit ve spolupráci s mongolskými a dalšími odborníky nový mezinárodní celomongolský program, tentokráte proti brucelóze, tuberkulóze a vozhřivce, které působily velké ztráty v živočišné výrobě a byly současně přenosné na člověka, často s fatálním průběhem. Za tím účelem především využít zkušeností z velmi úspěšných programů proti bovinní brucelóze a tuberkulóze v Československu jakož i zkušenosti z činnosti naši protislintavkové expedice v různých podmínkách Mongolska. Šlo o rozsáhlé ozdravovací programy, založené na výsledcích etiologického vyšetření zvířat ve všech chovech na celém území státu a to v průběhu let 1966, 1967 a 1968 prostřednictvím mezinárodních veterinárních expedic.

 

Příprava metodik

 

Přípravou programu a metodik byl pověřen mongolským ministrem zemědělství panem  Dr. Badamynem Baldžinjamem  MVDr Václav Kouba, hlavní epizootolog Československa a vedoucí československé protislintavkové expedice v Mongolsku. Jako spolupracovníci byli vybráni Prof. Dr Jarimpil a Dr Celendaž z Mongolska, Prof.Dr Ivan Čenčev z Bulharska a prof. Karpišov ze Sovětského svazu. Byly vypracovány návrhy standardních diagnostických postupů, indikace a rozsahy vyšetřování  jakož i metod pro ochranná a ozdravovací opatření v chovech postižených specifickými nákazami. První návrhy byly připraveny proti brucelóze dne 4. června, proti tuberkulóze 8. června a proti vozhřivce 16. června. Za základ byly pro akci proti tuberkulóze a brucelóze vzaty československé metody. Ty spočívaly v systematickém vyšetřování (pomocí mezinárodních standardů) všech populací zvířat k odhalení všech ohnisek, jednotném trvalém viditelném označování positivních kusů, jejich izolaci a v předčasném vyřazování bez dalšího jejich vyšetřování, ochranná opatření v nepostižených chovech, ochranná opatření před nakažením lidí, atd.  Proti vozhřivce za základ byly uplatněny zkušenosti s existujícími mongolskými metodami.

 

Počáteční testování metodik

 

Dr Kouba pak spolu s  mongolskými veterinárními specialisty testoval reálnost návrhů v mongolských terénních podmínkách a to na státním statku Zuulacharaa, v družstvu Bajangol, na státním statku v Darchanu a v družstvu v Darchanu. Podle výsledků testování byly návrhy metodik upraveny a předloženy ministru Dr Badamynu  Baldžinjamovi, který je rozeslal všem vybraným spřáteleným státům ke studiu a připomínkám.

 

Mezinárodní schvalování metodik

 

Vědecko-metodická konference specialistů členských států RVHP k vypracování programu a metod boje proti vozhřivce, tuberkulóze a brucelóze hospodářských zvířat v Mongolské lidové republice“ se konala ve dnech  4 až 12 března 1965 v Ulaanbaataru. Vědecko-metodická konference byla svolána mongolským ministrem zemědělství na základě usnesení stálé zemědělské komise RVHP z r. 1964 v souvislosti s přípravou mezinárodní pomoci Mongolsku na úseku veterinárním. Konference se zúčastnili zástupci Bulharska, Madarska, NDR, Polska, ČSSR, SSSR a Mongolska.

 

Pozn. Konference se zpozdila z důvodu, že Dr Václav Kouba, hlavní referující a obhajující návrh metodik, uvázl pro mlhu na pražském letišti a nemohl se včas dostavit na letadlo startující z Moskvy. Po intensivních telefonických jednáních na úrovni mongolských velvyslanců v Praze a v Moskvě a ministerstva zemědělství se podařilo přesvědčit generálního ředitele Aeroflotu, aby zastavil odlet a počkalo se na přílet československého delegáta. Akce se podařila, přílet do Moskvy by zpožděn o 3 hodiny a celou tu dobu čekalo letadlo plně odbavené, se všemi delegáty a dalšími pasažéry, na rozjezdové ploše. Horší bylo, že toto zpoždění zavinilo pozdní přílet do Irkutska. Počasí v Ulaanbaataru se mezi tím zhoršilo a všichni cestující museli čekat skoro 2 dny na odlet do Mongolska. Konference byla zahájena ještě v den příletu.

 

Cílem této konference bylo společně vypracovat metody diagnostiky a postupu proti nezávažnějším nemocem zvířat v Mongolsku, které jsou současně velmi nebezpečnými nemocemi přenosnými na člověka. Dále bylo v programu vypracovat normy činnosti a vybavení protiepizootických mezinárodních oddílů a zásady pro jejich činnosti a řízení.

 

Konference se účastnili odborníci – epizootologové a diagnostici. Podkladový materiál v ruské verzi byl zaslán všem státům předem. Návrh na metodické postupy byl v podstatě převzat z návrhu, který byl vypracován československými a dalšími odborníky v r. 1964 u příležitosti pomoci Mongolsku v boji proti slintavce.

 

Kladně byly hodnoceny a využívány československé zkušenosti z tohoto pole činnosti, které byly získány protislintavkovou expedici. Ta se seznámila jednak s podmínkami práce a v tři-týdenním pobytu v Bulganském ajmaku ověřila řadu návrhů přímo v praxi.

 

V průběhu konference se konaly exkurze s úkolem seznámit účastníky s místními podmínkami jak ve stepním pásmu tak i v poušti Gobi a v horách. Kromě toho byly přitom konzultovány možnosti izolace, porážení a ostatních veterinárních opatření přímo v závodech, farmách, brigádách a stádech.

 

Vedle jednání v  plénu nejvíce času bylo věnováno dopracování textů v redakčních skupinách. Významnou úlohu při formulaci protokolů sehráli mongolští veterinární specialisté vedení vedoucím mongolské veterinární služby Dr Sugarragchou.

 

Hlavní závěry konference

 

Veterinární pomoc členských států RVHP Mongolsku v boji proti vybraným nebezpečným nemocem se nezahájí v r. 1965, jak se původně předpokládalo, ale až v r. 1966, a to z důvodu řádné přípravy. V r. 1965 se však uskuteční činnosti experimentálních skupin složených z odborníků všech zúčastněných států (pokud možno z vybraných vedoucích mezinárodních expedic), kteří přímo v praxi přezkouší všechny metody a na základě toho budou moci lépe připravovat vlastní expedice i řídit jejich činnost. Kromě toho tato experimentální skupina měla rozhodnout několik sporných otázek v metodice diagnostiky vozhřivky. Zahájení činnosti této experimentální skupiny se předpokládalo již v květnu téhož roku a to na základě oficiálního požadavku mongolskou stranou.

 

Náklady na expedice se budou řešit na základě dvoustranných dohod na úrovni vlád a to ještě v daném roce.

 

Na základě analýzy úkolů a pracovních norem se došlo k závěru, že původní bilance potřeby odborníků a pomocného personálu se musí zdvojnásobit. To prakticky znamenalo, že např. československá expedice by měla mít 20 veterinárních odborníků a 20 laborantů. Každá expedice by pracovala 6 měsíců (z důvodu příznivějšího klimatu v období od pozdního jara a počátečního podzimu) a to v každém roce v letech 1966, 1967 a 1968. Zvláštní pozornost byla věnována otázkám evidence a statistiky související s uvedenou akcí.

 

Rozdělení všech 16 ajmaků (provincií): Československu byl přidělen ajmak Bulgan a ajmak Uvurchangaj ve středním Mongolsku. Další rozdělení ajmaků: polovina připadá na SSSR (západní ajmaky), 3 ajmaky na Polsko, po 2 ajmacích na Bulharsko a Madarsko a jeden ajmak na NDR.

 

Program předpokládal, že na celé akci se bude podílet 108 protiepizootických oddílů, při čemž každý bude mít 15 lidí. Z toho 2 veterinární lékaři a 2 laboranti z účastněných států a ostatní personál bude mongolský.

 

V protokolu byly uvedeny také normy spotřeba materiálu. Pokud šlo o dopravní prostředky (osobní GAZy a nákladní vozy) mají být zajišťovány pro všechny expedice ze SSSR, stejně tak i diagnostické preparáty. V zájmu standardnosti a srovnatelnosti diagnostických výsledků se budou používat jen preparáty ze SSSR. Byla to jediná země, která byla s to biopreparáty pokrýt celou akci pro všechny expedice. Počítalo se i využitím naší pojízdné diagnostické laboratoře, která byla do Mongolska přesunuta v r. 1964 v rámci protislintavkové expedice a byla pak využita pro experimentální skupiny a pro vlastní ozdravovací programy v dalších 3 letech (po skončení předána mongolským orgánům).

 

Po dohodě s mongolským ministrem, vzhledem odložení velké ozdravovací akce o rok, byly ihned předány mongolským veterinárním orgánům 3 osobní vozy GAZ a jeden nákladní vůz ZIL, které byly užívány  československou protislintavkovou expedicí v r. 1964.

 

Přípravy československých expedicí

 

V zájmu posílení naší účasti k plnému pokrytí všech chovů v přidělených dvou ajmacích – Bulganu a Uvurchangaji – byla provedena celá řada přípravných opatření. Dr Vladimír Rothbauer ze Státní veterinární správy byl zaměstnán přípravou a nákupem materiálu, který byl financován ministerstvem zemědělství; všechno placení šlo přes Ústřední státní veterinární ústav v Praze. Bylo celkem nakoupeno 8 terénních vozů GAZ a ze skladů československé armády ještě jedna nákladní V3S, 7 vojenských elektrocentrál s náhradními díly a další drobný materiál z vojenských skladů. Kromě toho byl nakoupen příslušný laboratorní materiál (přístroje, sklo a další) jakož i určitá zásoba biopreparátů pro činnost ve dvou ajmacích. Vše pak bylo s náležitým předstihem odesláno železnicí do Ulaanbaataru, kam vše v pořádku došlo. Odlet se uskutečnil vždy na konci dubna.

 

Složení československých expedic

 

Československé protinákazové expedice začaly realizovat mezinárodní program v r. 1965

pod vedením zkušeného Dr Evžena Juráka, který se zúčastnil úspěšné  československé protislintavkové expedice rok předtím. Členové tehdejší expedice byli: Dr Jan Černovský (serolog), Miloš Heřmánek (laborant) a Antonín Beránek (řidič mobilní laboratoře). Šlo zejména o ověřování vyšetřovacích metod v podmínkách Centrální provincie. Zvláštní pozornost byla věnována vozhřivce. Všechny tuberkulozní testy u skotu byly negativní.

 

V roce 1966 československá expedice provedla plánované diagnostické akce ve třech somonech – Mogol, Gurvanbulag a Dašinčilen – Bulganského ajmaku. Vedoucím expedice byl Dr Vojtěch Augustinský, krajský epizootolog východoslovenského kraje. Dalšími členy byli: Dr Vladimír Rothbauer (epizootolog), Dr Jan Černovský (serolog), Dr Jan Lávička, Dr  Petr Schneeweiss, Dr Rudolf Rademacher, Miloš Heřmánek (laborant) a Antonín Beránek (řidič  mobilní laboratoře). Prof.Dr Ladislav Polák, ředitel československé státní veterinární služby navštívil naši expedici a dojednal s mongolskými představiteli posílení naší účasti v dalších letech.

 

Obě československé protinákazové expedice v letech 1967 a 1968 vedl Dr Vladimír Rothbauer. Jejich členové byli: Dr Jan Jeřábek, Dr Jiří Ládr, Dr Josef Skrovný (pouze v r. 1967), Dr Vojtěch Augustinský (pouze v r. 1968), Dr Roman Zachoval, Dr Jiří Vargic, Dr Josef Straka, Dr František Rozsíval, Dr Jan Zapletal, Dr Jiří Kacerovský, Dr Jaromír Boháč, Dr Tibor Benninghaus, Dr Václav Soukup, Dr Jaroslav Krušpán, Dr Jiří Kačín (pouze v r. 1968), Dr Pavol Novotný, Dr František Brnušák, Dr Antonín Schlée, Dr Václav Vašák (pouze v r. 1967), Dr Ján Žilinčár, Dr Ludvík Polášek, Dr Josef Koudela a Dr Imrich Bíro. Dalšími členy byli řidiči: v r. 1967 Josef Novotný a František Tesař a  v  r. Jiří Bauer a František Král. V roce 1968 expedice byla doprovázena lékařem  MUDr Jiřím Hovorkou.

 

Organizace práce

 

Pro činnost v terénu byla expedice rozdělena na 7 skupin po 3 veterinárních lékařích. V ajmaku Bulgan působily 3 skupiny, ve větším ajmaku Uvurchangaj pak 4 skupiny. Útvary expedice se nazývaly otrjady a každý otrjad měl svého vedoucího (pracoval ovšem v jedné skupině, nebyl samostatně  vyčleněn). V ajmaku Bulgan to byl v r. 1967 Dr Koudela a v r. 1968 Dr Augustinský. V kraji Uvurchangaj to byl nejprve Dr Straka, který byl v r. 1968 vystřídán Dr Boháčem.

 

Diagnostická činnost probíhala podle metodik schválených na mezinárodní konferenci v r. 1965 v Ulaanbaataru a pokryla v každém z těchto dvou let (tedy dvakrát všechny somony obou ajmaků). Československá expedice měla v porovnání s expedicemi dalších zemí druhý největší počty zvířat hned po sovětské expedici. Celá akce proběhla spořádaně. Pro každý ajmak byla určen mongolskými ministerstvem zemědělství jeden jejich veterinární lékař jako koordinátor.

 

Výsledky

 

Např. v r. 1967 bylo vyšetřeno československou expedicí v obou zmíněných ajmacích 65 tisíc koní, 110 tisíc kusů skotu, 240 tisíc ovcí a koz, 2800 velbloudů, 480 prasat a 18 tisíc kusů drůbeže. Podobně tomu bylo i v r. 1968, tzn. že zvířata byla vyšetřena dvakrát. V r. 1968 již nebyla vyšetřována zvířata zjištěná a viditelně označená v předchozím roce jako positivní: koní na vozhřivku (6 %), kteří byli izolováni do zvláštních tabunů, a  skotu na brucelózu (5%). U ovcí a koz byl výskyt brucela-positivních reakcí přibližně stejný jako u skotu.

 

Celkově bylo v  průběhu let 1966-1968 československými expedicemi provedeno 2,588,912 vyšetření na brucelozu, 680,025 vyšetření na tuberkulozu a 618,918 vyšetření na vozhřivku, tj. celkem  3,887,855 vyšetření. Bližší údaje viz v tabulkách I., II a III.

 

Komentář

 

Současně v době našich expedicí pracovali na problémech brucelózy lidí v Mongolsku dva českoslovenští specialisté prostřednictvím Světové zdravotnické organizace a to veterinární lékař MVDr Jan Kolář, autor F-alergenu k diagnostice brucelózy a humánní lékař MUDr Zdeněk Ježek, který později patřil mezi hlavní odborníky při konečné likvidaci černých neštovic ve světě (první smrtelná nákaza lidí eradikována v globálním měřítku).

 

Na závěr pobytu v r. 1968 byla řada členů expedice vyznamená rezortními a státními vyznamenáními (např. Dr Vladimír Rothbauer obdržel řád „Polární hvězdy“).

 

V polovině října 1968 se konala v Ulaanbaataru porada ředitelů veterinárních služeb zúčastněných států k vyhodnocení společné akce a přípravě další mezinárodní spolupráce.  Ředitele  československé státní veterinární služby prof. Dr Ladislava Poláka zastupoval Dr Vladimír Rothbauer.

 

Všechen materiál expedice, včetně autoparku, byl ponechán na československém velvyslanectví a pak v r. 1969 byl předán mongolskému ministerstvu zemědělství pro použití tamní veterinární služby.

 

Závěr

 

Program i metodiky vypracované československými odborníky, upravené dle připomínek zúčastněných států a mongolských odborníků, se plně osvědčily.

 

Pozn. Jako jeden vnější znak československého „rukopisu“ lze uvést označování všech positivních kusů otvory do ušních boltců ve tvaru trojúhelníku a to v případě tuberkulózy na levém uchu a v případě brucelózy na pravém uchu, tj. stejně jako v Československu.

 

V celomongolském měřítku pracovaly dlouhodobě stovky zahraničních veterinárních expertů – epizootologů a diagnostiků - spolu s tisíci mongolských pracovníků za aktivní asistence místních chovatelů a s podporou centrální, ajmačných a somonních autorit.

 

Československé expedice v letech 1965-1968 provedly ve dvou vybraných ajmacích kolem 3,887,855 specifických vyšetření na vozhřivku, bovinní tuberkulózu a brucelózu, včetně označení pozitivních zvířat a následnou jejich izolací a předčasným vyřazením současně s dalšími příslušnými opatřeními k likvidaci ohnisek a k ochraně zdravých chovů.

 

Počty vyšetření mezinárodními veterinárními expedicemi 5 států v celomongolském měřítku, tj. ve všech 16 ajmacích, dosáhly 37,530,635. Jednalo se o historicky nejrozsáhlejší mezinárodní diagnostickou a ozdravovací akci současně proti několika nebezpečným nákazám přenosným na člověka a to na celém teritoriu veliké země.

 

Originální program a metodika a jejich realizace v takovém rozsahu nemají obdoby v mezinárodní historii veterinární medicíny ! Byla to veliká satisfakce československé epizootologii, která akci iniciovala a jejichž metody a výsledky se znásobily díky jejich uplatnění ve velkém celonárodním meřítku (multiplying effect) s dlouhodobým velmi příznivým dopadem na rozvoj živočišné výroby, na produkci masa a jiných produktů animálního původu jakož i na zdraví  chovatelů a konzumentů živočišných potravin v celém Mongolsku. Tisíce mongolských pastevců a spotřebitelů byly uchráněny před onemocněním a smrtí uvedenými velmi nebezpečnými nákazami díky efektní  pomoci všech zúčastněných mezinárodních veterinárních expedicí.

 

References:

 

BOHÁČ, J., JEŘÁBEK, J., LÁDR, J. 1968: Kazuistický poznatek o použitelnosti Kolářova F alergenu v diagnostice brucelozy velbloudů. Veterinářství, XVIII: 218-219

ČERNOVSKÝ, J., ŠEVČÍK, B. 1965: Poznatky z diagnostických akcí v Mongolsku. Veterinářství XV: 249-252

EXPEDITION STAFF 1964: Zpráva o činnosti československé veterinární expedice v Mongolské lidové republice.  Veterinární odbor ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství: 38 pp

JEŘÁBEK, J., LÁDR, J., BOHÁČ, J. 1969: Vliv intradermální maleinace koní na tvorbu specifických protilátek. Veterinářství, XIX: 54-55

KOUBA, V. 1964: Zpráva z cesty do Mongolské lidové republiky. Veterinární odbor ministerstva zeměděství. 27 pp

KOUBA, V. 1964: K veterinární problematice v Mongolské lidové republice.  Veterinářství, XIV:387-391

KOUBA, V., POSPÍCHAL,  M., ŠEVČÍK, B.  1965: Zkušenosti s tlumením slintavky v Mongolsku.  Veterinářství, XV: 165-167

KOUBA, V. (1965): Zpráva z vědecko-metodické konference specialistů členských států RVHP k vypracování programu a metod boje proti vozhřivce, tuberkulóze a brucelóze hospodářských zvířat v Mongolské republice. 4 pp

KOUBA, V. , POSPÍCHAL, M. 1994: Protislintavková expedice v Mongolsku. Veterinářství, XLIV,11: 542

KOUBA, V. 2006: Double barrier strategy against foot-and-mouth disease panzootic wave successfully applied under Mongolian conditions. Agricultura Tropica et Subtropica, Prague. Vol. 39 (1): 18-22

LÁDR, J., BOHÁČ, J., JEŘÁBEK, J., 1968: Srovnání účinnosti F alergenu a brucelohydrolyzátu na ovcích. Veterinářství, XVIII:  538-539

ROTHBAUER, V. 2007: Osobní poznámky  - dopisy z 6.dubna  a 14. srpna 2007

ŠEVČÍK B. 1965: Zajímavosti z chovu zvířat v Mongolsku. Veterinářství, XV: 167-169

 

 

Tab. I.

Počet zvířat vyšetřených československými veterinárními expedicemi v průběhu 1966-1968 ve dvou vybraných Mongolských provinciích

 

Druh 

Nemoc

Rok

Bulganská provincie

Uvurkhangai  provincie

Testovaných

positivních

%

Testovaných

Positivních

%

Velbloud

Brucelóza

1966

522

89

17

-

-

-

1967

737

97

13.1

14419

322

2.2

1968

480

61

12.7

10799

350

3.2

Skot

Brucelóza

1966

74881

4831

6.4

-

-

-

1967

76568

3692

4.8

87232

5375

6.1

1968

70198

3812

5.4

27377

909

3.3

Ovce

Brucelóza

1966

31282

1174

3.7

-

-

-

1967

346864

3807

1.0

545998

8454

1.5

1968

320938

2025

0.6

551554

6101

1.1

Koza

Brucelóza

1966

55412

546

0.9

-

-

-

1967

55442

134

0.2

143269

2537

1.7

1968

45917

159

0.3

127981

642

0.5

Prase

Brucelóza

1966

168

1

0.6

-

-

-

1967

129

-

-

44

-

-

1968

13

-

-

113

-

-

Pes

Brucelóza

1966

158

8

5.2

-

-

-

1967

180

1

0.5

621

17

2.1

1968

182

2

1.0

593

35

5.9

ň

Vozhřivka

1966

91897

9298

10.1

-

-

-

1967

83025

4011

4.8

184614

1171

0.6

1968

78064

2552

3.2

165455

1041

06

Velbloud

Vozhřivka

1966

698

-

-

-

-

-

1967

736

-

-

14429

2

.01

1968

-

-

-

-

-

-

Skot

Tuberkulóza

1966

76175

127

0.6

-

-

-

1967

76379

129

0.1

115788

68

0.05

1968

72267

55

0.7

111972

48

0.04

Prase

Tuberkulóza

1966

111

-

-

-

-

-

1967

118

-

-

44

-

-

1968

80

-

-

118

-

-

Drůbež

Tuberkulóza

1966

196

-

-

 

-

-

1967

285

-

-

840

-

-

1968

446

23

5.2

385

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table II

Sumární tabulka o vyšeření zvířat československými veterinárními expedicemi v průběhu 1966-1968 ve dvou provinciích Mongolska

 

===================================================

                    Bulgan ajmak                 Uvurkhangai ajmak                                                   ----------------------------------------------------------------------------------------

Druh            Vyšetření      Positiv.   %            Vyšetření     Positiv.     %      

---------------------------------------------------------------------------------------

 

Vyšetření na brucelózu

 

Velbloud

 

     1,739

     247     

14.20

 

     25,218

       672

    2.66

Skot

 

 221,647

12,335

  5.57

 

   114,609

    6,284

    5.48

Ovce

 

 699,084

  7,006

  1.00

 

1,097,552

  14,555

    1.93

Koza

 

 156,771

     839

  0.54

 

   271,250

    3,179

    1.17

Prase

 

        310

         1

  0.32

 

          157

           0

         0

 

 

Vyšetření na tuberkulózu

 

Skot

 

    224,821

     311

  0.14

 

   227,760

       116

    0.05

Prase

 

           309

         0

       0

 

          162

           0

         0

Drůbež 

 

           927

       23

  2.48

 

       1,225

           0

         0

 

Vyšetření na vozhřivku

 

ň 

 

 252,986

15,861      

  6.27

 

   350,069

     2,212

   0.63

Velbloud

 

     1,434

         0

       0

 

     14,429

            2

   0.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. III.

Souhrnná tabulka o vyšetřování zvířat československými veterinárními expedicemi v průběhu 1966-1968 ve dvou provinciích Mongolska

 

===============================================================

Druh                                      Vyšetření                Positivní                    %  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vyšetřování na brucelózu

 

Velbloud

                               26,957

                  919      

                  3,41 

Skot

                             336,256

             18,619

                  5.54

Ovce

                          1,796,639

             21,561

                  1.20

Koza

                             428,021

               4,018

                  0.94

Prase

                                    467

                      1

                  0.21

Pes

                                    572

                    63

                11.01

 

 

 

 

Total

                          2,588,912

 

 

 

Vyšetřování na tuberkulózu

 

Skot

                                677,402

                  427

                  0.06

Prase

                                       471

                      0

                  0.00

Drůbež

                                    2,152

                    23

                  1.07

 

 

 

 

Total

                                680,025                      

     

        

 

Vyšetřování na vozhřivku

 

ň

                             603,055

             18,073

                  3.00

Velbloud

                               15,863

                      2

                  0.01

 

 

 

 

Total

                             618,918