Veterinářství, 5, 2011. 61: 288-291

 

MOR SKOTU – PRVNÍ ANIMÁLNÍ INFEKCE VYMÝCENÁ NA CELÉM SVĚTĚ

 

Prof. MVDr. Václav Kouba, DrSc., bývalý vedoucí veterinární služby Organizace Spojených národů

 

Souhrn

 

Nejrozsáhlejší a nejdelší mezinárodní program proti nejnebezpečnější nákaze zvířat byl úspěšně dokončen. Mor skotu, historicky evidovaný ve 114 zemích všech kontinentů, způsobující obrovské ekonomické ztráty, byl do konce roku 2010 vymýcen v celosvětovém měřítku. Poslední manifestní případy byly hlášeny v r. 2003. Vakcinace byla dokončena v roce 2006 a během posledních průzkumů nebyl již zjištěn žádný důkaz o existenci této nákazy. Počáteční programy na národních úrovních byly postupně rozšířeny a v r 1986 sloučeny regionálně a globálně. Eradikace moru skotu představuje nejlepší výsledek v historii veterinární medicíny. Jedná se o první animální infekci vymýcenou na celém světě a to nejen u vnímavých druhů domácích ale i divoce žijících zvířat. Hlavní metoda spočívala v: aktivním vyhledání všech ohnisek, okamžité izolaci míst, kde byly zjištěny případy moru skotu s následným utracením a zneškodněním všech nemocných a podezřelých zvířat, důkladné asanaci a několikaleté pozorovací době. Očkování ohrožených populací sehrálo významnou preventivní úlohu. Zkušenosti z této kampaně, které se zúčastnili i čeští odborníci, lze využít i proti jiným nebezpečným nákazám.  

 

 

Úvod                  

Moru skotu, který v minulosti postihl 114 zemí všech kontinentů, je vysoce nakažlivé akutní virové onemocnění, přenosné také na další přežvýkavce, šířící se kontakty, sekrety a exkrementy nemocných. Rinderpest virus patří do rodu Morbillivirus čeledi Paramyxoviridae a dělí se na africkou a asijskou linii. Mezi klinické příznaky patří vysoké horečky, výtoky z nozder a očí, eroze na sliznici dutiny ústní, zácpa s následným krvavým průjmem, dehydratace a smrt během 7 až 12 dnů. Postmortální nález se vyznačuje rozsáhlou hemoragickou diatézou. Až na výjimky byly postiženy všechny státy Evropy, Asie a Afriky. Ojedinělé importované případy byly v r. 1921 evidovány v Brazílii a na Bermudách a v r. 1923 v Austrálii. První zemí hlásící eradikaci moru skotu bylo Švédsko již v r. 1700. Postupně se podařilo nákazu zlikvidovat na celém světě. Poslední případy byly hlášeny z Keni a Mauretánie v r. 2003.  Na území České republiky byly hlášeny poslední případy v r. 1881. V Evropě byly poslední případy registrovány v r. 1921 a to v Polsku a v Litvě.

 

Ztráty způsobované morem skotu byly enormní, dosahující nespočitatelné miliony uhynulých zvířat, paralyzovaly chov skotu s dopady na zemědělskou ekonomiku a obchod. Jako  poslední příklady lze uvést panzootickou vlnu v roce 1980, která v postižených místech Afriky vyhubila 80 až 90 procent skotu a v průběhu let 1982-1984 ztráty v Africe ještě dosahovaly kolem 500 milionů dolarů. Katastrofální důsledky této nákazy byly hlavním podnětem ke zřízení Mezinárodního úřadu pro nákazy zvířat (Office International des Epizooties) v Paříži v  r. 1924. Mezi 28 zakladateli bylo i Československo.

 

Pan Jacques Diouf, generální ředitel Organizace Spojených Národů pro Výživu a Zemědělství (FAO), dne 15. října 2010 oznámil ukončení mezinárodního programu proti moru skotu v celém světě a to díky konečnému globálnímu vymýcení této  nákazy. Jedinečná historická událost si vyžaduje její zhodnocení a využití získaných zkušeností pro budoucnost. Tento příspěvek se věnuje některým problémům celosvětové realizace programu proti moru skotu opírajícího se o mezinárodní pomoc veterinární služby OSN (Animal Health Service, Food and Agriculture Organization of the United Nations – UN/FAO), která odpovídala za strategii, metody, řízení a výsledky.

 

Materiál

 

Mezi hlavní zdroje pro tento článek patří dokumenty veterinární služby Organizace Spojených Národů pro Výživu a Zemědělství 2,4,9, která byla odpovědná za mezinárodní programy proti nákazám zvířat v celosvětovém měřítku, včetně proti moru skotu představující nejvyšší prioritu. Další zdroje představují údaje o výskytu moru skotu publikované světovými ročenkami zdraví zvířat a to FAO/WHO/OIE Animal Health Yearbook 1 (autor byl několik let šéfredaktorem) obsahující do r. 1995 také podrobné zprávy o ozdravovacích postupech a OIE World Animal Health 7 poskytující od r. 1996 celosvětové údaje o nákazách zvířat jako jediný zdroj. V posledních letech tato ročenka OIE navazuje na nový informační systém WAHID 10 založený na internetové struktuře. Důležité byly protokoly z konzultací expertů o metodách proti moru skotu 4. Dalšími podkladovými dokumenty byly protokoly a publikace regionálních a kontinentálních programů proti moru skotu 1 jakož i publikace některých specialistů 3,5,6,8. Osobní poznatky autora z doby jeho působení v Organizaci Spojených Národů, zejména ve funkci vedoucího její veterinární služby odpovědného i za řízení a výsledky globálního programu proti moru skotu,  byly rovněž vzaty v úvahu. První kontakt autora s morem skotu se odehrál v červnu 1964 v Mongolsku, odkud pocházejí přiložené obrázky.

 

Metody

 

Eradikace moru skotu byla metodicky a organizačně velmi náročná, neboť se jednalo o komplexní biologický dynamický fenomén mající v jednotlivých případech různé formy a podmínky. Každý případ byl jiný vyžadující různý soubor opatření vycházeje z epizootologické situace při respektování místních podmínek a vlivů. Programy proti moru skotu spočívaly jednak v ochranných opatřeních založených na epizootologické bdělosti,  ochraně před zavlečením ze zamořených oblastí (zákaz dovozu přežvýkavců ze zamořených území, zabránění kontaktů se zvířaty z těchto území, atd.) a vakcinaci ohrožených populací a jednak ve vlastních eradikačních opatřeních intrafokálních, perifokálních a v ohrožených oblastech.

 

Základem bylo odhalení všech ohnisek na základě klinické, sérologické a postmortální diagnózy potvrzené vždy virologicky. K tomu mimo jiné sloužily rozsáhlé sérologické průzkumy. Na základě epizootologické analýzy byly vymezeny a zmapovány hranice ohnisek, perifokálních zón a zón v bezprostředním ohrožení, ostatních území se specifickými riziky jakož i hranice teritorií  prostých klinických případů moru a hranice teritorií prostých morového viru. Důležité bylo vystopovat zdroje a cesty přenosu, odhadnout rizika šíření, určit stupně a tendence specifické nemocnosti a vyhodnotit biologické, ekonomické a sociální důsledky.


Hlavní strategie eradikace spočívala v neprodlené co nejpřísnější karanténě zamořených míst a okolních z
ón současně s uplatněním radikální metody utracením všech nemocných a podezřelých zvířat včetně zvířat-kontaktů s následnou asanací kontaminovaných míst. Následovala  kruhová vakcinace a vakcinace v ohrožených teritoriích. Pozorovací doba s intenzivním klinickým a sérologickým průzkumem trvala dva i více let před vyhlášením moru prostého stavu.

 

Hromadné očkování bylo nejdůležitější specifickou preventivní metodou proti moru skotu. Byly používány vakcíny, obsahující avirulentní viry oslabené pasážemi na tkáňových kulturách, vyvolávající doživotní imunitu. Pro sérologická vyšetřování se používala v konečné fázi metoda ELISA nahrazující séroneutralizaci Výsledky vyšetřování domácích přežvýkavců na přítomnost viru moru skotu pomáhaly nepřímo monitorovat situaci v populacích divokých zvířat žijících v blízkosti a naopak.

 

Při plánování a realizaci eradikace moru skotu bylo nutno brát v úvahu také řadu vlivů. Především to byly počty vnímavých domácích a divoce žijících druhů zvířat, jejich teritoriální distribuce, hustota, přesuny a jejich kontrola, způsoby chovu a užitkovost. Dále šlo o ekonomické a sociální podmínky, dispozici finančních prostředků, zejména pro dotace postiženým chovatelům, sociální a politickou stabilitu atd. Dále bylo nutno brát v úvahu úroveň a možnosti veterinární služby, její organizaci a řízení, její vybavení odborníky a pomocným personálem, její vybavení materiální (dopravní prostředky, diagnostické laboratoře, atd.) a finanční jakož i dispozici vhodného informačního systému, specifické legislativy včetně prováděcích předpisů atd. 

 

Počáteční fáze byly založeny na iniciativě jednotlivých zemí s programy nepřesahujícími hranice státu, později metodicky orientované Mezinárodním úřadem pro nákazy zvířat (OIE) a konečně po druhé světové válce po založení OSN byla zahájena fáze mezinárodně organizovaná a koordinovaná prostřednictvím FAO. Až do poloviny osmdesátých let byla mezinárodní pomoc poskytovaná jednotlivým zamořeným státům na základě jejich požadavků. V té době byla provedena hlubší celosvětová analýza a orientačně stanoven konečný termín globální eradikace – horizont 2010. To dalo určitou perspektivu a vynutilo si zrychlit ozdravovací postupy. Současně byly zahájeny tři regionální programy a to pro Afriku, Západní a Jižní Asii tvořící od roku 1986 globálně koordinovaný program. Tak mohl být zahájen konečný „frontální útok“ proti moru skotu na celosvětové úrovni.

 

Nejhorší situace v moru skotu byla na africkém kontinentě. Proto bylo klíčové založení regionálního  programu FAO: GCP/RAF/218/JPN -The Panafrican Rinderpest Campaign (PARC)“. Organizace Africké Jednoty (OAU) převzala za asistence a podpory FAO, Japonska  a Evropské Unie hlavní úkoly. Ústředí bylo zřízeno v Nairobi v Keni. Podobně byl zřízen regionální FAO/UNDP program  na Blízkém a Středním Východě: RAB/86/024 -  The West Asia Rinderpest Eradication Campaign Coordination (WARECC)“. Ústředí bylo zřízeno v Bagdadu v Iráku. V jižní Asii byl zřízen další regionální program FAO: RAS/86/023 - South Asia Rinderpest Eradication Campaign (SAREC)“s  ústředím v Bangkoku v Thajsku. Tak byl v r. 1986 vytvořen jednotný  globální program, který vyústil do konečné eradikace této nákazy..

 

Akce veterinární služby OSN proti moru skotu spočívaly nejen v globálním řízení a mezinárodní koordinaci v místě a čase ale i v konkrétních řešeních na úrovni států a regionů jak pracovníky ústředí tak mezinárodními experty. Tato řešení měla různorodý charakter: identifikace specifické nákazové situace, především zamořených a ohrožených teritorií; vypracování strategie, specifických ochranných a zdolávacích opatření; diagnostika (včetně zřizování a vybavení virologických a sérologických laboratoří a školení personálu); realizace průzkumných akcí; výroba a kontrola specifických vakcín; posílení veterinární služby včetně postgraduálního školení;  informační systém, výzkum, legislativa, atd. Hlavním kritériem pomoci byl konkrétní výsledek. Vlády vyžadovaly skutky, ne slova („facta, non verba“).

                                                              

Terénní programy vycházely z požadavků jednotlivých vlád a z vlastní iniciativy veterinární služby OSN. Po schválení cíle a termínu byl vypracován podrobnější návrh obsahující jednotlivé hlavní úkoly a jejich zabezpečení po stránce metodické, personální, materiální, finanční atd. k projednání a schválení příslušnými útvary ústředí a představiteli příslušných vlád či sponzorujících organizací. Součásti dokumentu představovaly podrobné metodické postupy, seznam profesionálního a podpůrného personálu, seznam potřebných materiálů, rozpis rozpočtu (náklady na experty, ostatní personál, cestovné, školení, zařízení, nástroje, stavby a provoz), možná rizika, systém kontroly a podávání zpráv apod.

 

Výsledky

 

Podmínky Mezinárodního úřadu pro nákazy zvířat (OIE) pro prohlášení, že stát je prostý viru moru skotu vyžadovaly následující certifikaci: že v průběhu posledních dvou let nebylo registrováno žádné ohnisko moru skotu, žádné podezření na infekci virem moru skotu a žádné zvíře nebylo očkováno proti moru skotu; že nákaza je předmětem specifické bdělosti, že byla v platnosti zákonná opatření pro ochranu a zdolávání moru skotu a že od skončení vakcinace nebylo dovezeno žádné zvíře očkované proti moru skotu.

 

Z celkového počtu 114 postižených států v průběhu minulých století zbylo v r. 1960 dokončit eradikaci ještě v 50. V té době největší pozornost si vyžadovala situace v Africe. Během období 1961-1976 bylo zde provedeno rozsáhlé očkování, které významně omezilo rozšíření moru skotu na několik enzootických ostrůvků. Bohužel tato nadějná kampaň („Joint Campaign against Rinderpest in Africa - JP15“) skončila předčasně z ekonomických důvodů. Následně došlo k novému vzplanutí a rychlému rozšíření na sever až do Egypta, na západ až do Senegalu, na východ až do Džibuti a na jih až do Zambie, zatím co v Asii nákaza se rozšířila dále na západ až do Turecka.

 

Ke zlomu došlo v polovině osmdesátých let, kdy byl navržen termín 2010 pro konečnou globální eradikaci. Akce se staly časově cílené i v celosvětovém měřítku a jejich intenzita se podstatně zvýšila. Toto období se vyznačovalo zahájením konečné fáze globálního programu proti moru skotu. O výsledcích ozdravovacích postupů svědčí údaje o letech posledních případů moru skotu v jednotlivých dosud postižených zemích 10:  Angola (1962), Gambie (1965), Laos (1966), Guinea a Guinea-Bissau (1967), Butan (1969),  Jordánsko (1972), Vietnam (1977), Libanon a Sýrie (1982), Izrael, Středoafrická republika, Palestina a Somálsko (1983), Čad (1984), Kuvajt, Bahrajn a Džibuti (1985), Mali, Kamerun, Pobřeží slonoviny, Niger a Kambodža (1986), Benin, Katar, Nigerie a Egypt (1987), Burkina Faso a Ghana (1988), Gruzie (1989), Nepal (1990). Mongolsko (1992), Irán, Srí Lanka a Uganda (1994), Afganistan, Etiopie, India, Oman a Jemen (1995), Irák, Turecko a Spojené arabské emiráty (1996), Tanzanie (1997), Rusko a Súdán ( 1998), Saudská Arábie  (1999), Pákistán (2000), Mauretánie a Keňa (2003).

 

Pro jistotu byly prodlouženy pozorovací post-eradikační doby umožňující několikaletými rozsáhlými průzkumy mezi populacemi vnímavých druhů domácích i divoce žijících zvířat potvrdit, že na naši planetě se už, kromě několika laboratoří, nenachází virus moru skotu. Poslední vakcinace byla dokončena v roce 2006. Od posledního případu moru skotu, který byl zaznamenán v Keni v r. 2003, uplynulo více než 7 let. Plánovaného cíle vymýtit mor skotu na celém světě do r. 2010 bylo dosaženo.

 

 

Diskuze a závěr

 

Nesmírně složité a obtížné vymýcení moru skotu na světě bylo zásluhou vlád postižených zemí a zejména jejich veterinárních odborníků a útvarů OSN  odpovědných za globální plnění programu eradikace moru skotu. Významná byla podpora několika mezinárodními organizacemi (např. UNDP - Program OSN pro rozvoj, OIE – Mezinárodní úřad pro nákazy zvířat, IAEA - Mezinárodní agentura pro atomovou energii, OAJ - Organizace africké jednoty, EU – Evropská Unie, atd.) a řadou dárcovských zemí a sponzorů. Velmi důležité byly referenční laboratoře FAO a OIE pro diagnostiku a výzkum moru skotu. Globální roli měl Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory ve Velké Britanii, zatím co regionální role měly: Agriculture Research Institute,  Muguga Laboratory, Kikuyu v Keni, Institut Sénégalais de Recherche Agrícole, Dakar v Senegalu a Plum Island Animal Disease Center, New York v USA.

 

Roli iniciátora, organizátora a odpovědného realizátora současně poskytujícího konkretní pomoc státům měla veterinární služba OSN v čele se svými vedoucími: v průběhu posledních pěti dekád to byli E. Eichorn (USA), R. B. Griffiths (Velká Britanie), Y. Ozawa (Japonsko), V. Kouba (Československo), Y.  Cheneau (Francie),  M.  J. Domenech (Francie) a J. Lubroth (USA). Účast autora na globální eradikaci moru skotu byla časově vymezena na období jeho působení jako vedoucí veterinární služby odpovědný za všechny programy OSN v oblasti veterinární medicíny. Program globální eradikace moru skotu měl vždy prioritu jak při práci v ústředí tak v průběhu jeho 49 služebních cest do 37 zemí v Africe a Asii. Jeho práce byla oceněna přípisem Dr. Juana Lubrotha, vedoucího veterinární služby OSN ze dne 20. září 2010: „ FAO highly values your contribution towards the eradication of Rinderpest“.

 

Třeba se zmínit i o dalších Češích, kteří se na této akci podíleli. Prof. Dr. Antonín Klobouk, DrSc. v r. 1921 vedl skupinu našich veterinárních lékařů v Polsku v  rámci pomoci proti moru skotu. V osmdesátých letech dvacátého století vyráběli vakcínu proti moru skotu v Institutu pro výrobu sér a vakcín v Mogadišu v Somálsku také naši virologové: Doc. Dr. Jaromír Menšík, Dr. Vojtěch Mádr, Dr. Ladislav Dedek, Dr. Jiří Petlach a Dr. Václav Rozkošný (např. jen Dr. Dedek se v průběhu 19 měsíců pobytu podílel na výrobě 8 500 000 dávek této vakcíny).

 

Globální likvidace moru skotu se zařadila jako druhá v historii po vymýcení neštovic v lidské populaci v roce 1980. Obrovské škody, které mor skotu v minulosti napáchal, se už nebudou opakovat. Jde o velký příspěvek k produkci a rozvoji chovu skotu, ekonomice živočišné výroby, usnadnění mezinárodního obchodu se zvířaty a ke snížení chudoby v rozvojových zemích.

 

Více informací na webové stránce http://vaclavkouba.byl.cz.

 

 

Literatura

1.  FAO/WHO/OIE Animal Health Yearbook, Rome, 1960-1995.

2.  FAO. The world without rinderpest. FAO Animal Production and Health Paper 129, Rome, 1996: 173.

3.  Rweyemamu, M. The global rinderpest status in 1996. In: Proceedings of the FAO Technical Consultation on the Global Rinderpest Eradication Programme, Rome, 1996: 41-48.

4.  FAO. Rinderpest: The challenge ahead. FAO Technical Consultation on the global rinderpest eradication programme. Rome, 1998: 201.

5.  Obi, T.U., Roeder, P.L., Geering W.A. Manual on the preparation of rinderpest contingency plans, FAO, 1999:  34.

6.  Kouba, V. Rinderpest occurrence and eradication in Africa and Asia.  Agricultura tropica et subtropica, Universitas Agriculturae Praga 2003; 36:42-45.

7.  OIE World Animal Health, Paris, 2009.

8.  Dedek, L., Petlach, J. Vzpomínky na veterinární praxi. Zvěrokruh 2010; 17: 29-30.

9.  FAO. The Global Rinderpest Eradication Programme: Status report on progress made to May 2010 in the eradication of rinderpest, Rome, 2010: 8. 

10. OIE. World Animal Health Information Database – WAHID Interface, 2011.

             

Prof. MVDr. Václav Kouba, DrSc.

Haškova 7

170 00 Praha 7

 

Obrázky:

Obr. 1  Moru skotu - krvavý průjem

Obr. 2  Mor skotu – eroze  na sliznici dásní

Obr. 3  Moru skotu - krváceniny na sliznici tenkého střeva

Obr. 4  Moru skotu - krváceniny na sliznici žlučníku

Obr. 5  Území států s historii  výskytu moru skotu

Obr. 6 Teritoria zahrnutá v r. 1986 do programu konečné fáze globální eradikace moru skotu (archiv FAO)

 

RINDERPEST – FIRST ANIMAL INFECTION ERADICATED WORLDWIDE

Prof. MVDr Václav Kouba, DrSc., Former Chief, Animal Health Service, United Nations OrganizationSummary

The largest and longest international programme against the most dangerous animal disease has been successfully completed. Rinderpest, historically registered in 114 countries on all continents, causing huge economic losses, was eradicated worldwide before the end of 2010.
The last manifest cases were reported in 2003. Vaccination was finished in 2006 and during following surveys it has been no evidence of the existence of this infection. The initial programmes at the national levels were gradually extended and in 1986 merged regionally and globally. Rinderpest worldwide eradication is the best result in the history of veterinary medicine. This is the first animal infection eradicated globally and not only in the susceptible species of domestic but also wild animals. The main method consisted in: active discovery of all outbreaks, immediate isolation of the places, where cases of rinderpest were identified, followed by sanitary slaughter and disposal of all sick and suspect animals, thorough sanitation and several years of observation period. Vaccination of threatened populations played an important preventive role. The experience of this campaign, in which participated also Czech experts, can be exploited against other dangerous diseases.